EGYPTIAN HALLS CENTER, Glasgow, Reino Unido / EGYPTIAN HALLS CENTRE, Glasgow, United Kingdom

2019

EGYPTIAN HALLS CENTRE, Glasgow, Reino Unido, 2019 - Concurso Internacional

EGYPTIAN HALLS CENTRE, Glasgow, United Kingdom, 2019 - International Competition

 

Arquitetura/Architecture

Edson Mahfuz 

 

Estagiária/Student

Eduarda Pydd